حسن شهرت تاثیری بیش از هر شعار یا استراتژی تبلیغاتی داره !