احسان والیان

احسان
والیان

کارشناس ارشد محتوا

احسان والیان

هنوز سواد خوندن و نوشتن نداشتم که مادرم دستمو گرفت و برد تو کتابخونه. من رو نشوند پشت یکی از میزها و شروع کرد به خوندن یه کتاب داستان. کتاب تموم شد و من به مربی های اون جا سپرده شدم. راستش رو بخواین، هنوز از تو کتابخونه بیرون نیومدم و دارم کاغذای جلوی دستمو خط خطی می کنم. یه چند سالی که گذشت، چندتا از خبرنگاران خبره کشور که دیدن خط خطی هام کمی شکل نوشته گرفته، کمی بهم امیدوار شدن و منو آوردن تو جمع خودشونو بعدشم که یک کمی زبان انگلیسی یاد گرفتم شروع کردم به ترجمه. ولی هنوز تو کتابخونه مشق می کنم.

نظرتون چیه؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *